قیمت بلیط اتوبوس پایانه صفه اصفهان دورود

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

دورود

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 13:30

اتوکار: (MAN(vip مشترک با کاوه
مشترک با 14:00کاوه

0 صندلی خالی

960,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

دورود

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 23:15

اتوکار: (MAN(vip مشترک با کاوه
مشترک با همسفر ترمیال کاوه

6 صندلی خالی

960,000 ریال

      تاریخ حرکت