قیمت بلیط اتوبوس پایانه صفه اصفهان شیراز

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> شیراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:15

اتوکار: ماهانVIP(مانیتورشخصی*مشترک با صفه)
مشترک با 14:00صفه*مسیرهای بین راه: آباده*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

15 صندلی خالی

1,025,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 14:00

اتوکار: ماهان V.I.P
مشترک با13:15 کاوه مسیر بین راه: آباده

8 صندلی خالی

1,025,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> شیراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 15:30

اتوکار: (MAN(VIPمجهزبه شارژر
مشترک با 16:15صفه*مسیرهای بین راه: آباده*

14 صندلی خالی

1,025,000 ریال

      تاریخ حرکت