قیمت بلیط اتوبوس پایانه صفه اصفهان شیراز

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 16:15

اتوکار: MAN(VIP)مجهزبه شارژر
مشترک با 15:30 کاوه مسیر بین راه آباده

5 صندلی خالی

1,335,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 23:55

اتوکار: مارال(بامانیتورشخصیVIP )
مشترک با 30/23کاوه

2 صندلی خالی

1,335,000 ریال

      تاریخ حرکت