قیمت بلیط اتوبوس پایانه صفه اصفهان تهران

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی)

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 06:15

اتوکار: ماهانVIPمشترک با کاوه
مشترک با7:00 کاوه مسیر بین راه :عوارضی قم

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی)

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 08:15

اتوکار: ماهانVIPمشترک با کاوه
مشترک با 9:00کاوه مسیر بین راه: عوارضی قم

1 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی)

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 09:15

اتوکار: ماهانVIPمشترک با کاوه
مشترک با 10:00 کاوه

1 صندلی خالی

1,220,000 ریال

      تاریخ حرکت