قیمت بلیط اتوبوس پایانه صفه اصفهان تهران

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 13:15

اتوکار: (MAN(vip مشترک با کاوه
مشترک با 14کاوه

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران

شنبه

1401/09/05 ساعت 13:45

اتوکار: (MAN(vip مشترک با کاوه
مشترک با 14:30 کاوه مسیر بین راه میدان آزادی

1 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی)

شنبه

1401/09/05 ساعت 14:30

اتوکار: ماهانVIPمستقیم از صفه
مستقیم از صفه بدون توقف در پایانه کاوه

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

      تاریخ حرکت