بلیط اتوبوس طبس و شماره شرکت های مسافربری ترمینال طبس

ترمینال پایانه طبس

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
سیروسفر طبس0913155443609131554436
09131554436
گیتی نورد طبس - تعاونی 120563283221209154382155
09154382155
آراد سیر امید طبس05632813155
ترمینال پایانه طبس05632821930-
لوان نور طبس _ تعاونی 80563281345409139521149
09139521149