بلیط اتوبوس تبریز و شماره شرکت های مسافربری ترمینال تبریز

ترمینال پایانه تبریز

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
تعاونی آذربایجان تبریز ترمینال پایانه تبریز0413479131609143156069
09143156069
ترابر بی تا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 150413479144109147614886
09147614886
گیلان تبار - آریا سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 110413479112209149176319
09149176319
میهن نور آریا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 40413479213104134792782
09143166964
کجاوه تبریز ترمینال پایانه تبریز0413479070709143138331
09143138331
ساربان تبریز ترمینال پایانه تبریز04134795255 - 04114795255
ایمن سفر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 60413479169409144100933
09144100933
نوبنیاد ترمینال پایانه تبریز0413479669609147838331
09147838331
سپهر آسیا ترمینال پایانه تبریز0413479229909144127026
09144127026
پیک صبا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 170413479318809147582647
09147582647
خوش راه تبریز ترمینال پایانه تبریز04134798457
کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 50413479793909149047616
09149047616
راه پیما پارسیان پایانه - ترمینال تبریز - تعاونی 90413479483804135427512
ایران پیما ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 10413479306009149149453
09149149453
جهانگشت مهر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 160413479773809143127563
09143127563
آسیا سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 130413479393409143031085
09143031085
عدل غرب ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 70413479191109141147623
09141147623
لوان نور ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 80413476111409141049932
09141049932
گیتی پیما ترمینال پایانه تبریز - نوبنیاد سابق0413479669609147838331
09147838331
میهن پرستو تبریز ترمینال پایانه تبریز04134797080
پارسیان ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1404134783888
ماهان سفر ترمینال پایانه تبریز0413475032809149143157 - 09143160701
09149143157 - 09143160701
تک سفر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز04134785616
دیدار سیر گیتی ترمینال پایانه تبریز0413476495009149159592
09149159592
همسفر چابکسواران ترمینال پایانه تبریز04134768085-709142224575
09142224575
ترمینال پایانه مرکزی تبریز04134796091 - 0413479117709143166964
09143166964
تک سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 100914101824609143147446
09143147446
رویال سفر ترمینال پایانه تبریز0413478805209149111024
09149111024
سیروسفر ترمینال پایانه تبریز0413332912909143135265
09143135265
جوان سیر ایثار ترمینال پایانه تبریز04134768405
عصر ایران ترمینال پایانه تبریز04142423234 - 04142426167 - 0413479332404142429705
09141144230
موسسه رضوان ترمینال پایانه تبریز09143160920
ایران پیمان ترمینال پایانه تبریز0413479899909383092727
09383092727

ترمینال پایانه شمال غرب تبریز

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611735
لوان نور - رضوان تبریز ترمینال پایانه شمالغرب تبریز - تعاونی 804132611154
همسفر ترمینال پایانه شمالغرب تبریز0413261173004132610867
09144138626
تعاونی مینی بوس داران ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611738