قیمت بلیط اتوبوس تبریز ماکو

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ماکو

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 06:30

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

375,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ماکو

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+1

29 صندلی خالی

475,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ماکو

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:00

اتوکار: Benz classicus 2+2

36 صندلی خالی

375,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ماکو

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 14:30

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

375,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> ماکو

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 15:30

اتوکار: Renauit classicus 2+2

20 صندلی خالی

375,000 ریال

      تاریخ حرکت