قیمت بلیط اتوبوس تبریز شاهین دژ

ترابر بی تا تبریز 15

تبریز -> شاهین دژ

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> شاهین دژ

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

300,000 ریال

تعاونی آذربایجان تبریز

تبریز -> شاهین دژ

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

300,000 ریال

      تاریخ حرکت