قیمت بلیط اتوبوس پایانه غرب تهران نوشهر

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

3 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 12:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

18 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

18 صندلی خالی

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت