قیمت بلیط اتوبوس پایانه جنوب تهران تربت جام

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

تربت جام

شنبه

1401/02/31 ساعت 10:30

اتوکار: VIP25نفره

25 صندلی خالی

2,520,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> باخزر

شهرهای بین راهی

مشهد (خراسان ), تربت جام

شنبه

1401/02/31 ساعت 12:00

اتوکار: مارال ۳۰

28 صندلی خالی

2,080,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> تایباد

شهرهای بین راهی

تربت جام

شنبه

1401/02/31 ساعت 13:00

اتوکار: ایلیارد

44 صندلی خالی

1,530,000 ریال

      تاریخ حرکت