بلیط اتوبوس تهران شیراز

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, اصفهان

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 15:55

اتوکار: VIPتخت شو با شارژراختصاصی
ترمینال جنوب

12 صندلی خالی

2,480,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> نی ریز

شهرهای بین راهی

آباده, سعادت شهر, اصفهان, شیراز

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: VIPتخت شو با شارژراختصاصی
ترمینال جنوب

12 صندلی خالی

2,480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, شهرضا

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: vipتمام تختشوهمراه با مانیتوروشارژاختصاصی پشت هر صندلی با اینترنت رایگان

5 صندلی خالی

2,480,000 ریال

      تاریخ حرکت