قیمت بلیط اتوبوس تویسرکان تهران

گیتی نوردتعاونی12 تویسرکان

تویسرکان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
از مسیر اراک قم ترمینال جنوب خزانه

25 صندلی خالی

1,500,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد تویسرکان

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,500,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد تویسرکان

تویسرکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:59

اتوکار: Volvo VIP 2+1

12 صندلی خالی

1,500,000 ریال

      تاریخ حرکت