قیمت بلیط اتوبوس ارومیه تهران

تعاوني 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 09:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مجهزبه دستگاه تصفیه هوابامانیتوراختصاصی وپذیرایی طول مسیر(جلیلی)

13 صندلی خالی

2,150,000 ریال

تعاوني 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 11:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی وپذیرایی طول مسیر(هاشمی)

17 صندلی خالی

2,150,000 ریال

تعاوني 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 12:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی وپذیرایی طول مسیر(جودتی)

16 صندلی خالی

2,150,000 ریال

      تاریخ حرکت