قیمت بلیط اتوبوس ارومیه پایانه جنوب تهران

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> تهران(پایانه غرب)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا سه محور تختشو+جای شارژاختصاصی(۲۹)
اسکانیا سه محور تخت شوVIP همراه با بسته پذیرایی(طالبی)

26 صندلی خالی

2,150,000 ریال

همسفر اروميه

ارومیه -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 21:00

اتوکار: مانV.I.P مانیتوردار جباری

20 صندلی خالی

2,150,000 ریال

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> تهران(پایانه غرب)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 22:00

اتوکار: مان VIP تخت شو+جای شارژاختصاصی (۲۶)

21 صندلی خالی

2,150,000 ریال

      تاریخ حرکت