بلیط اتوبوس زاهدان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال زاهدان

ترمینال پایانه انقلاب زاهدان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
میهن نور آریا زاهدان - تعاونی 40543343394809152800398
09152800398
پیک معتمد زاهدان - تعاونی 20543343275209152800398
09152800398
گیتی پیما زاهدان - تعاونی 120543343268609152800398
09152800398
آریا سفر زاهدان - تعاونی 110543343269209152800398
09152800398
عدل زاهدان - تعاونی 70543343270809152800398
09152800398
جهانگشت مهر زاهدان - تعاونی 160543343273709152800398
09152800398
سیر و سفر درخشان زاهدان0543343267409152800398
09152800398
تک سفر ایرانیان زاهدان0543343274709152800398
09152800398
ایمن سفر ایرانیان زاهدان - تعاونی 60543343272009152800398
09152800398
همسفر شمس زاهدان05433432740-1 - 05433432731-309152800398
09152800398
ایران پیما امید زاهدان - تعاونی 10543343269609152800398
09152800398
ایران پیمان شرق زاهدان0543343270409152800398
09152800398
آسیا سفر زاهدان - تعاونی 130543343272409152800398
09152800398
پیک صبا زاهدان - تعاونی 1705433432655-809152800398
09152800398
لوان نور زاهدان - تعاونی 80543343275909152800398
09152800398
ترمینال پایانه انقلاب زاهدان0543343266809152800398
09152800398