شماره تلفن تعاونی ها و شرکت های مسافربری

آذربایجان شرقی
آذرشهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
میهن نور آریا آذرشهر (تعاونی 4)04134221138
پایانه (ترمینال) آذرشهر04134221138
اهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
راه پیما پارسیان اهر (تعاونی 9)04144223119
پایانه (ترمينال) اهر04132226627
تبریز (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
تعاونی آذربایجان تبریز04134791316
ترابر بی تا تبریز (تعاونی 15)04134791441
گیلان تبار تبریز (تعاونی 11)04134791122
میهن نور آریا تبریز (تعاونی 4)04134792131
کجاوه تبریز04134790707
ساربان تبریز04134795255
ایمن سفر ایرانیان تبریز (تعاونی 6)04134791694
گیتی نورد تبریز (تعاونی 12)04134793324
سپهر آسیا تبریز04134792299
پیک صبا تبریز (تعاونی 17)04134793188
خوش راه تبریز04134798457
کیان سفر پاسارگاد تبریز (تعاونی 5)04134797939
راه پیما پارسیان تبریز (تعاونی 9)04134794838
ایران پیمان تبریز04134798999
جهانگشت مهر تبریز (تعاونی 16)04134797738
آسیا سفر تبریز (تعاونی 13)04134793934
عدل غرب تبریز (تعاونی 7)04134791911
لوان نور تبریز (تعاونی 8)04134761114
گیتی پیما تبریز (نوبنیاد سابق)04134796696
میهن پرستو تبریز04134797080
پارسیان تبریز (تعاونی 14)04134783888
ماهان سفر تبریز04134750328
تک سفر ایرانیان تبریز04134785616
دیدار سیر گیتی تبریز04134764950
همسفر چابکسواران تبریز04134768087
پایانه (ترمینال) مرکزی تبریز04134796091
جلفا (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیر و سفر جلفا04142022383
پایانه (ترمینال) جلفا04142022383
سراب (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسوده سفر سراب04143226001
پیک صبا آذر سراب (تعاونی 17)04143225200
میهن نور آریا سراب (تعاونی 4)04143225400
آسان سفر مهر سراب04143225300
پایانه (ترمینال) سراب04132224688
شبستر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
عصر ایران شبستر04142423234
پایانه (ترمینال) شبستر04142423234
مراغه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) مراغه04132270706
مرند (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
میهن نور آریا مرند (تعاونی 4 _ شریفی)04142239888
ایران پیما مرند (تعاونی 1 _ اکبری)04142239333
ترابر بی تا مرند (تعاونی 15 _ اکبری)04142242424
پایانه (ترمینال) مرند04132223020
میانه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
واران سیر ترک میانه09102031206
پایانه (ترمینال) میانه09102031206
هشترود (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا هشترود (تعاونی 15 _ موسوی)04152622235
آسیا سفر هشترود (تعاونی 13)04152627077
پایانه (ترمینال) هشترود04152627077
آذربایجان غربی
ارومیه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیر و سفر ارومیه04432332631
ترابر بی تا ارومیه (تعاونی 15)04432362040
گیتی پیما ارومیه04432331333
میهن نور آریا ارومیه (تعاونی 4)04432331735
تک سفر ایرانیان ارومیه04432334848
اطمینان ارومیه04432331797
عدل ارومیه (تعاونی 7)04432331333
ایران پیما ارومیه (تعاونی 1)04432331248 - 04432222954
لوان نور ارومیه (تعاونی 8)04432332853
رویال سفر ایرانیان ارومیه04432343883
همسفر تندر ارومیه04432365401
همسفر ارومیه04432332223
ایمن سفر ایرانیان ارومیه (تعاونی 6)04432331888
پایانه (ترمینال) ارومیه04432358318
اشنویه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمينال) اشنویه04444631927
بوکان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
سعادت بوکان (تعاونی 7)04446232911
گیتی پیما بوکان04446270077
ایران پیما بوکان (تعاونی 1)04446285777
پایانه (ترمینال) بوکان04436285777
پیرانشهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمينال) پیرانشهر04444222620
تکاب (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا تکاب (تعاونی 15)04445532740
پایانه (ترمینال) تکاب04445532740
خوی (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ایران پیمان خوی (خوی پیمان)04436250780-1
گیتی پیما خوی (سلامت سفر آذربایجان)04436250921
عصر ایران خوی (خوی سفر)04436250701-3
میهن نور آریا خوی (تعاونی 4 _ خوش سفر خوی)04436250801-4
همسفر چابکسواران خوی04436251195
سیما سفر خوی04436243650
عدل خوی (تعاونی 7)04436266700
پایانه (ترمینال) خوی04436264900
چالدران (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) چالدران04432331333
شوط (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) شوط04434274333
سردشت (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمينال) سردشت04432332585
سلماس (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا سلماس (تعاونی 15)04435224224
کیان سفر پاسارگاد سلماس (تعاونی 5)04435235200