شماره تلفن ترمینال ها، شرکت ها و تعاونی های مسافربری

آذربایجان شرقی
ترمینال تبریز (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
تعاونی آذربایجان تبریز ترمینال پایانه تبریز04134791316
ترابر بی تا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1504134791441
گیلان تبار - آریا سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1104134791122
میهن نور آریا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 404134792131
کجاوه تبریز ترمینال پایانه تبریز04134790707
ساربان تبریز ترمینال پایانه تبریز04134795255 - 04114795255
ایمن سفر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 604134791694
گیتی نورد ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1204134796696
سپهر آسیا ترمینال پایانه تبریز04134792299
پیک صبا ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1704134793188
خوش راه تبریز ترمینال پایانه تبریز04134798457
کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 504134797939
راه پیما پارسیان پایانه - ترمینال تبریز - تعاونی 904134794838
ایران پیما ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 104134793060
جهانگشت مهر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1604134797738
آسیا سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1304134793934
عدل غرب ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 704134791911
لوان نور ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 804134761114
گیتی پیما ترمینال پایانه تبریز - نوبنیاد سابق04134796696
میهن پرستو تبریز ترمینال پایانه تبریز04134797080
پارسیان ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1404134783888
ماهان سفر ترمینال پایانه تبریز04134750328
تک سفر ایرانیان ترمینال پایانه تبریز04134785616
دیدار سیر گیتی ترمینال پایانه تبریز04134764950
همسفر چابکسواران ترمینال پایانه تبریز04134768085-7
ترمینال پایانه مرکزی تبریز04134796091 - 04134791177
ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611735
لوان نور - رضوان تبریز ترمینال پایانه شمالغرب تبریز - تعاونی 804132611154
همسفر ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611730
تعاونی مینی بوس داران ترمینال پایانه شمالغرب تبریز04132611738
تک سفر ترمینال پایانه تبریز - تعاونی 1009141018246
رویال سفر ترمینال پایانه تبریز04134788052
سیروسفر ترمینال پایانه تبریز04133329129
جوان سیر ایثار ترمینال پایانه تبریز04134768405
عصر ایران ترمینال پایانه تبریز04142423234 - 04142426167 - 04134793324
موسسه رضوان ترمینال پایانه تبریز09143160920
ایران پیمان ترمینال پایانه تبریز04134798999
ترمینال خسروشهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه خسروشهر04132444648
ترمینال آذرشهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه آذرشهر04134221138
راه پیما آذر شهر - تعاونی 904134226851
میهن نور آذر شهر - تعاونی 404134221138 - 04134221359
ترمینال ممقان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه ممقان
ترمینال گاوگان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
راه پیما گاوگان - تعاونی 904134522018
ترمینال پایانه گاوگان04134522018
ترمینال اسکو (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه اسکو04133225322
ترمینال سهند (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه سهند
ترمینال ایلخچی (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه ایلخچی04133413333
ترمینال اهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
راه پیما پارسیان اهر - تعاونی 904144223119 - 04144223199
ترمینال پایانه اهر04132226627
سیروسفر اهر04144227000
ترمینال هوراند (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه هوراند
ترمینال سراب (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسوده سفر سراب04143226001
پیک صبا آذر سراب - تعاونی 1704143225200
میهن نور آریا سراب - تعاونی 404143225400
آسان سفر مهر سراب04143225300
ترمینال پایانه سراب04132224688
ترمینال مهربان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه - ترمینال مهربان04143122278
شب نورد مهربان04143122278
ترمینال شربیان (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه شربیان04143122278
ترمینال مراغه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه مراغه04137457010
ترمینال خراجو (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه خراجو04132611735
ترمینال مرند (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
میهن نور آریا مرند - تعاونی 4 _ شریفی04142239888
ایران پیما مرند - تعاونی 1 _ اکبری04142239333
ترابر بی تا مرند - تعاونی 15 _ اکبری04142242424
ترمینال پایانه مرند04142223020
آریا سفر آسیا مرند04142239888
ایران پیمان مرند04142241161
ترمینال زنوز (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه زنوز04142043271
ترمینال یامچی (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه یامچی04134791316
ترمینال یکان کهریز (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه - ترمینال یکان کهریز04132611735
ترمینال جلفا (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیر و سفر جلفا04142022383
ترمینال پایانه جلفا04142022383
ترمینال هادیشهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه هادیشهر04142043558
لوان نور هادیشهر - تعاونی 804142043558
ترمینال سیه رود (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه سیه رود04134761113
ترمینال نوجه مهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) نوجه مهر04134796091
ترمینال میانه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
واران سیر ترک میانه09102031206
ترمینال پایانه میانه09102031206
راه پیما میانه - تعاونی 904152224518
ترمینال ترکمانچای (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه ترکمنچای04134797605
ترمینال کاغدکنان (آق کند) (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) کاغذکنان04134797605
ترمینال ترک (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
واران سیر ترک09102031206
ترمینال پایانه ترک09102031206
ترمینال هشترود (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا هشترود - تعاونی 15 _ موسوی04152622235