شماره تلفن تعاونی ها و شرکت های مسافربری

آذربایجان شرقی
تبریز (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
تعاونی آذربایجان تبریز پایانه (ترمینال) تبریز04134791316
ترابر بی تا پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 15)04134791441
گیلان تبار (آریا سفر) پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 11)04134791122
میهن نور آریا پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 4)04134792131
کجاوه تبریز پایانه (ترمینال) تبریز04134790707
ساربان تبریز پایانه (ترمینال) تبریز04134795255 - 04114795255
ایمن سفر ایرانیان پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 6)04134791694
گیتی نورد پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 12)04134796696
سپهر آسیا پایانه (ترمینال) تبریز04134792299
پیک صبا پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 17)04134793188
خوش راه تبریز پایانه (ترمینال) تبریز04134798457
کیان سفر پاسارگاد پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 5)04134797939
راه پیما پارسیان پایانه ( ترمینال) تبریز (تعاونی 9)04134794838
ایران پیما پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 1)04134798999
جهانگشت مهر پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 16)04134797738
آسیا سفر پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 13)04134793934
عدل غرب پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 7)04134791911
لوان نور پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 8)04134761114
گیتی پیما پایانه (ترمینال) تبریز (نوبنیاد سابق)04134796696
میهن پرستو تبریز پایانه (ترمینال) تبریز04134797080
پارسیان پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 14)04134783888
ماهان سفر پایانه (ترمینال) تبریز04134750328
تک سفر ایرانیان پایانه (ترمینال) تبریز04134785616
دیدار سیر گیتی پایانه (ترمینال) تبریز04134764950
همسفر چابکسواران پایانه (ترمینال) تبریز04134768085-7
پایانه (ترمینال) مرکزی تبریز04134796091 - 04134791177
پایانه (ترمینال) شمالغرب تبریز04132611735
لوان نور (رضوان تبریز) پایانه (ترمینال) شمالغرب تبریز (تعاونی 8)04132611154
همسفر پایانه (ترمینال) شمالغرب تبریز04132611730
تعاونی مینی بوس داران پایانه (ترمینال) شمالغرب تبریز04132611738
تک سفر پایانه (ترمینال) تبریز (تعاونی 10)09141018246
رویال سفر پایانه (ترمینال) تبریز04134788052
سیروسفر پایانه (ترمینال) تبریز04133329129
جوان سیر ایثار پایانه (ترمینال) تبریز04134768405
عصر ایران پایانه (ترمینال) تبریز04142423234 - 04142426167 - 04134793324
موسسه رضوان پایانه (ترمینال) تبریز09143160920
آذرشهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) آذرشهر04134221138
راه پیما آذر شهر (تعاونی 9)04134226851
میهن نور آذر شهر (تعاونی 4)04134221138 - 04134221359
اهر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
راه پیما پارسیان اهر (تعاونی 9)04144223119 - 04144223199
پایانه (ترمینال) اهر04132226627
سیروسفر اهر04144227000
سراب (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
آسوده سفر سراب04143226001
پیک صبا آذر سراب (تعاونی 17)04143225200
میهن نور آریا سراب (تعاونی 4)04143225400
آسان سفر مهر سراب04143225300
پایانه (ترمینال) سراب04132224688
مراغه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
پایانه (ترمینال) مراغه04132270706
مرند (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
میهن نور آریا مرند (تعاونی 4 _ شریفی)04142239888
ایران پیما مرند (تعاونی 1 _ اکبری)04142239333
ترابر بی تا مرند (تعاونی 15 _ اکبری)04142242424
پایانه (ترمینال) مرند04132223020
آریا سفر آسیا مرند04142239888
ایران پیمان مرند04142241161
جلفا (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیر و سفر جلفا04142022383
پایانه (ترمینال) جلفا04142022383
میانه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
واران سیر ترک میانه09102031206
پایانه (ترمینال) میانه09102031206
راه پیما میانه (تعاونی 9)04152224518
هشترود (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
ترابر بی تا هشترود (تعاونی 15 _ موسوی)04152622235
آسیا سفر هشترود (تعاونی 13)04152627077
پایانه (ترمینال) هشترود04152627077
راه پیما هشترود (تعاونی 9)04152622377
شبستر (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
عصر ایران شبستر04142423234
پایانه (ترمینال) شبستر04142423234
ایران پیما شبستر (تعاونی 1)04142423233
پیک صبا شبستر (تعاونی 17)04142423234
رویال سفر شبستر04142422211-2
سیرو سفر شبستر04142422211-2
همسفر شبستر04142426167
آذربایجان غربی
ارومیه (مشاهده قیمت ها، تخفیفات و ساعت حرکت)
شرکت مسافربریتلفن تماس
سیر و سفر ارومیه04432332631
ترابر بی تا ارومیه (تعاونی 15)04432362040
گیتی پیما ارومیه04432331333
میهن نور آریا ارومیه (تعاونی 4)04432331735
آسیا سفر ایرانیان ارومیه04432334848 - 04432332853
اطمینان ارومیه04432331797
عدل ارومیه (تعاونی 7)04432336565 - 04432332585
ایران پیما ارومیه (تعاونی 1)04432222954
میهن پیما ارومیه (تعاونی 8)04432353333
رویال سفر ایرانیان ارومیه04432343883 - 04432344494
همسفر تندر ارومیه04432365401
همسفر ارومیه04432332323 - 04432244562
سیرو صفا ارومیه (تعاونی 9)04432331888
پایانه (ترمینال) ارومیه04432358318