شماره تلفن تعاونی ها و شرکت های مسافربری

شرکت مسافربریشماره تلفن
ایران پیما ارومیه (تعاونی 1)04432222954 - 04432331248
تعاونی 15 ترابر بی تا (پایانه کار اندیش)07137319115 - 07137307225
شماره ۱۳ آسیا سفر (پایانه کاراندیش)07137323506 - 07137309857
ایران پیما (پایانه کاراندیش)0713۷۳۰۴۵۱۲ –- 0713۷۳۰۱۳۸۳
گیتی پیما (پایانه کاراندیش)07137305266
تک سفر ایرانیان کنگان۰۷۷۳۷۲۳۳۴۲۸-۹
تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)08733520361-2
همسفر سنندج08733520363
سیر و سفر پایانه بیهقی02183891
تعاونی 4 میهن نور آریا (پایانه غرب)02144630005
تعاونی 5 بانه (هژیر)08734220376
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد (پایانه غرب)02144669287
ایران پیما کرج (تعاونی یک)026-32706364 026-32708570
آسیا سفر بوشهر۰۷۷۳۳۵۷۰۰۱۶
ترابر بی تا ارومیه (تعاونی 15)۰۴۴۳۲۳۶۲۰۴۰
آسیا سفر اهواز۰۶۱۳۳۷۸۰۰۰۶
تک سفر ایرانیان شیراز (پایانه کاراندیش)07137321326 07137306091 07137317802 07137311663 07137305266
آسیا سفر عسلویه09170770917
همسفر چابکسواران اصفهان (پایانه صفه)03136732725-8
همسفر چابکسواران اصفهان (پایانه کاوه)03134359100-9
همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز (پایانه کاراندیش)07137317711 07137303307
تعاونى شماره 15 ترمینال غرب02144672006-8
سیروسفر پایانه جنوب02155185424-5
لوان نور مشهد۰۵۱۳۸۵۱۸۰۵۳
همسفر مهر پایانه جنوب02155185430-2 02155185625-6
همسفر چابکسواران گرگان01732230190
تعاونی شماره 12 پایانه جنوب02155185381-6
تعاونی یک پایانه غرب021۴۴۶۵۹۵۳۲-3 021۴۴۶۶۳۹۵۴-5
تعاونی شماره 13 پایانه غرب02144662652 02144662600 02144671804
لوان نور شیراز (پایانه کاراندیش)07137304713 07137313420 07137319392
تعاونی شماره 13 تک سفرایرانیان پایانه جنوب02155185379 02155185380-7
تعاونی 4 میهن نور آریا مشهد05138518092
راه پیما پارسیان شیراز پایانه کاراندیش07137316661
دیدارسیرگیتی پایانه غرب02144659543
ایران پیام نو پایانه غرب02144669001
سیر و سفر ایران بوشهر07733570024-6
پایانه (ترمینال) الغدیر یزد03537236901
پایانه (ترمینال) الیگودرز06643321090
تعاونی 4 میهن نور آریا اراک08633134146
تعاونی 4 میهن نور آریا کرمانشاه08334220400
آسیا سفر کرمانشاه08334224700
تعاونی 7 عدل کرمانشاه08334294196
تعاونی 8 لوان نور اهواز06133780008
تعاونی ۷ عدل پایانه جنوب۰۲۱۵۵۱۸۵۳۵۴-۸
تعاونی 2 پایانه (ترمینال) جنوب02155185324
تعاونی 7 عدل همدان08134241010-2
ایمن سفر ایرانیان ارومیه04432331888
گیتی نورد شیراز (پایانه کاراندیش)07137302939
تعاونی 1 ایران پیما پایانه جنوب۰۲۱۵۵۱۸۵۳۱۲-۹
تک سفر ایرانیان پایانه جنوب02155185538
پیک صبا تهران پایانه جنوب02155185415-22
آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)02155182320
تعاونی 7 عدل یزد پایانه شهرداری03537236752
سیر و سفر یزد03537232100
پایانه (ترمینال) میاندوآب04445353716
عصر ایران پایانه غرب02144657444
گیتی پیما ایران پایانه غرب02144664994
تعاونی 15 ترابر بی تا کرمانشاه۰۸۳۳۴۲۴۷۶۰۰
رویال سفر کرمانشاه۰۸۳۳۴۲۳۶۸۰۰
تعاونی 7 سعادت بوکان۰۴۴۴۶۲۳۲۹۱۱
تعاونی 11 آریا سفر آسیا پایانه غرب02144660396 ـ 02144641069 ـ 02144662933 ـ 02144662934
تعاونی 11 آریا سفر آسیا پایانه جنوب02155185376 ـ 02155185377
سیر و سفر پایانه غرب02144690501
پایانه (ترمینال) جنوب (خزانه)02155185390
دیدارسیرگیتی تبریز۰۴۱۳۴۷۶۴۹۵۰
پیک صبا دزفول06412284030-1
آذرآهو پایانه غرب02144695810
تعاونی 7 عدل پایانه غرب02144662927
پایانه (ترمینال) زنجان02433742024
پایانه (ترمینال) اندیمشک06142623310
همسفر چابکسواران اهواز06133780003
تعاونی 15 ترابر بی تا بندر عباس۰۷۶۳۳۶۶۰۴۷۵
تعاونی 7 عدل رشت۰۱۳۳۳۶۶۲۷۰۰
آسوده سفر پایانه غرب۰۲۱۴۴۶۶۸۲۳۳
آسیا سفر اصفهان (پایانه کاوه)03134358997
ایران پیمان پایانه غرب۰۲۱۴۴۶۶۲۷۴۴-۵
سیر و سفر شیراز (پایانه کاراندیش)07137319111-4
تعاونی 7 عدل شیراز (پایانه کار اندیش)07137301029
پیک صبا اصفهان (پایانه کاوه)03134359050
سیر و سفر پایانه شرق۰۲۱۷۷۸۶۵۶۹۶
تعاونی 3 سفر سیر آریا پایانه جنوب۰۲۱۵۵۱۸۵۳۳۳
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب02155185334-40
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی02188534385-7
سپهر آسیا پایانه غرب02144665093
پیک صبا قم02536644091
رویال سفر قم02536641767
ایران پیمان قم02536644848
تعاونی 4 میهن نور آریا شیراز07137309365
تعاونی 15 پایانه جنوب02155185401-7
سیر و سفر اهواز06133780009
آریا سفر آسیا شیراز (پایانه کاراندیش)07137306554
تعاونی 2 پیک معتمد اهواز06133780011
تعاونی 8 لوان نور پایانه غرب02144647357
تعاونی 7 عدل اهواز06133780016