بلیط اتوبوس سفید سنگ و شماره شرکت های مسافربری ترمینال سفید سنگ

ترمینال پایانه سفیدسنگ

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه سفیدسنگ05138599001-7