بلیط اتوبوس قاینات و شماره شرکت های مسافربری ترمینال قاینات

ترمینال پایانه قاینات

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه قاینات05632522211 - 05632522212