بلیط اتوبوس سنقر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال سنقر

ترمینال پایانه سنقر

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه سنقر08344226049 - 08348422551
شایان پیما سنقر08344226049