بلیط اتوبوس گالیکش و شماره شرکت های مسافربری ترمینال گالیکش

بلیط اتوبوس مقصد گالیکش

      ترمینال پایانه گالیکش

      شرکت مسافربریتلفن تماس
      ترمینال پایانه گالیکش01735830850