قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

آمل, محمودآباد (مازندران )

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 10:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

23 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

آمل, محمودآباد (مازندران )

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:00

اتوکار: وی آی پی درسا مانیتوردارتخت شواینترنت رایگان

14 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

آمل, محمودآباد (مازندران )

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

24 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

آمل, محمودآباد (مازندران )

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو*مانیتوردار/اینترنت رایگان

18 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

آمل, محمودآباد (مازندران )

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 21:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

21 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت