قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس محمودآباد و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران )

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 09:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

0 صندلی خالی

580,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران )

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 10:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

11 صندلی خالی

580,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران )

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 11:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

16 صندلی خالی

580,000 ریال

      تاریخ حرکت