قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, قائم شهر

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:00

اتوکار: درساV.I.Pمانیتوردار
ازفیروزکوه میرود

16 صندلی خالی

420,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, قائم شهر

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:00

اتوکار: مارالV.I.Pمانیتوردار
ازفیروزکوه میرود

20 صندلی خالی

420,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, قائم شهر

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:00

اتوکار: مارالV.I.Pمانیتوردار
ازفیروزکوه میرود

15 صندلی خالی

420,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, قائم شهر

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:00

اتوکار: ماهان مانیتور دار(باوای فای و شارژموبایل)
ازجاده فیروز کوه(باوای فای و شارژ موبایل)

17 صندلی خالی

420,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, قائم شهر

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:45

اتوکار: درساV.I.Pمانیتوردار

5 صندلی خالی

420,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت