قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران ), آمل

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 07:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

17 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران ), آمل

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

24 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران ), آمل

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 09:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

24 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران ), آمل

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 10:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

23 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران ), آمل

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 11:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

20 صندلی خالی

505,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت