قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 07:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

15 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو*مانیتوردار/اینترنت رایگان

10 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

7 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 11:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

21 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

19 صندلی خالی

420,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت