قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نور و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 07:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

0 صندلی خالی

640,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 09:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

8 صندلی خالی

640,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 10:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

10 صندلی خالی

640,000 ریال

      تاریخ حرکت