قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران ), آمل

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 13:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

20 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران ), آمل

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 14:00

اتوکار: وی آی پی۲۵ نفره تخت شو**مانیتوردار

23 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران ), آمل

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 15:00

اتوکار: وی آی پی درسا مانیتوردارتخت شواینترنت رایگان

14 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران ), آمل

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

17 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> نور رویان

شهرهای بین راهی

محمودآباد (مازندران ), آمل

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی۲۵ نفره تخت شو**مانیتوردار

22 صندلی خالی

505,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت