قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 12:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

9 صندلی خالی

455,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 13:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

19 صندلی خالی

455,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 14:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

19 صندلی خالی

455,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 16:15

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

18 صندلی خالی

455,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> چالوس-نوشهر

شهرهای بین راهی

چالوس

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 17:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

20 صندلی خالی

455,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت