قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به تبریز

سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
تخت شو مانیتوردار

16 صندلی خالی

495,000 ریال

495,000 ریال
سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
شاهینی

0 صندلی خالی

495,000 ریال

495,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ماکو

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: MAN VIP 2+1

0 صندلی خالی

440,000 ریال

440,000 ریال
تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> ماکو

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

3 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/09909600339

11 صندلی خالی

550,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:15

اتوکار: MAN VIP 2+1

17 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ماکو

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: MAN VIP 2+1

2 صندلی خالی

495,000 ریال

495,000 ریال
عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
عسگر همتلو/تخت شو/صندلی قابل شارژموبایل

15 صندلی خالی

550,000 ریال

سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
دارای مانیتوراختصاصی/اینترنت و شام رایگان

17 صندلی خالی

495,000 ریال

495,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339

18 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> چایپاره

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

440,000 ریال

440,000 ریال
عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:45

اتوکار: VIP 2+1

18 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
تعاونی 7عدل /حجت احمدی

13 صندلی خالی

550,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
داوود ولیزاده

25 صندلی خالی

470,000 ریال

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ارمغانی

18 صندلی خالی

550,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

20 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> هادیشهر

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

6 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339

18 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اروميه

شهرهای بین راهی

تبريز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
داخل پايانه تبريزميرود***

10 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
عباس اقدم

32 صندلی خالی

470,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> آذرشهر

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1

4 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339

22 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

15 صندلی خالی

550,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> تبریز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:45

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
/تخت شو

21 صندلی خالی

440,000 ریال

440,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:45

اتوکار: VIP 2+1
اینترنت رایگان(تخت شو)رزروبلیط09125786560

11 صندلی خالی

550,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:45

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
تیل/تسوج/تخت شو

22 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:45

اتوکار: VIP 2+1

15 صندلی خالی

467,500 ریال

467,500 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مرند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

315,000 ریال

315,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> هادیشهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+1

1 صندلی خالی

376,000 ریال

376,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

550,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
جعفر علیش زاده/تخت شو

19 صندلی خالی

550,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: MAN VIP 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اینترنت باشام

11 صندلی خالی

495,000 ریال

495,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام

15 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اروميه

شهرهای بین راهی

تبريز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
داخل پايانه تبريزميرود***

16 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
کدخدایی

16 صندلی خالی

550,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: VIP 2+1
اینترنت رایگان(تخت شو)رزروبلیط09125786560

12 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: VIP 2+1
تختشو مانیتوردار

15 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1

10 صندلی خالی

550,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> خامنه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

13 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتور اختصاصی واینترنت وشام 09909600339

18 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اروميه

شهرهای بین راهی

تبريز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

17 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:42

اتوکار: Scania VIP 2+1

22 صندلی خالی

357,500 ریال

357,500 ریال
سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> تبریز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
تخت شو

18 صندلی خالی

440,000 ریال

440,000 ریال
سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
شندآباد/تخت شو

15 صندلی خالی

550,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
اینترنت رایگان(تخت شو)رزروبلیط09125786560

14 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مرند

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

9 صندلی خالی

440,000 ریال

440,000 ریال
عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

15 صندلی خالی

550,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
علیش زاده/تخت شو

12 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339

18 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> تبريز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
845

6 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شبستر

شهرهای بین راهی

تبريز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
داخل پايانه تبريزميرود*صندليهاي مانيتوردار-

14 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> تبريز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:20

اتوکار: مارال 29 نفره مانيتور دار VIP

0 صندلی خالی

550,000 ریال

سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

550,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> تبریز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
تخت شو

19 صندلی خالی

440,000 ریال

440,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1
داخل ترمینال تبریز

18 صندلی خالی

495,000 ریال

495,000 ریال
عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

9 صندلی خالی

550,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
اینترنت رایگان(افراز/دیوانبیگی تخت شو)رزروبلیط09125786560

13 صندلی خالی

550,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
بهاری/تخت شو

17 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339

11 صندلی خالی

550,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
تسوج/تخت شو

17 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال آزادی

ترمینال غرب (آزادی) -> شبستر

شهرهای بین راهی

تبريز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: مان 26 نفره VIP

22 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> تبريز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:40

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

0 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:48

اتوکار: Scania VIP 2+1

19 صندلی خالی

357,500 ریال

357,500 ریال
تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مصطفایی

19 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مرند

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1

14 صندلی خالی

440,000 ریال

440,000 ریال
عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

7 صندلی خالی

550,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
میرزاپور/تخت شو

17 صندلی خالی

550,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
اینترنت رایگان(تخت شو)رزروبلیط09125786560

24 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339

15 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> تبريز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
367

6 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال آزادی

ترمینال غرب (آزادی) -> تبريز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: مان 26 نفره VIP

23 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> تبريز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
قنبري

12 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:15

اتوکار: VIP 2+1

8 صندلی خالی

550,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:15

اتوکار: MAN VIP 2+1
اینترنت رایگان(نقی لو/تخت شو)رزروبلیط09125786560

9 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> تبريز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:20

اتوکار: 25 نفره (VIP)

0 صندلی خالی

550,000 ریال

سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

22 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1
داخل ترمینال تبریز

13 صندلی خالی

495,000 ریال

495,000 ریال
ایران پیام نو

پایانه غرب -> تبریز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1

15 صندلی خالی

412,500 ریال

412,500 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتور اختصاصی واینترنت 09909600339/

4 صندلی خالی

550,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1
اینترنت رایگان(خوش طینت /تخت شو)رزروبلیط09125786560

9 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> تبريز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
محجل

10 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> تبريز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:40

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
جعفري

8 صندلی خالی

550,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:50

اتوکار: Scania Maral 2+1
تخت شو بیست و پنج نفره اسکانیا مارال با پذیرایی و اینترنت رایگان

22 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> تبريز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: مان 25 مانيتور دار
سه محور صادق پور

0 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> تبريز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: مان 25 مانيتور دار
فريد

13 صندلی خالی

550,000 ریال