قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

19 صندلی خالی

875,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی

25 صندلی خالی

875,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> خامنه

شهرهای بین راهی

تسوج

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

875,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی

19 صندلی خالی

875,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی

25 صندلی خالی

875,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت