قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

14 صندلی خالی

730,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1

11 صندلی خالی

730,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1

7 صندلی خالی

730,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> شبستر

شهرهای بین راهی

تسوج

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1

5 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت