قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به مشهد

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> مشهد

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: ولوو بی ۹تخت شو ۲۵نفره

11 صندلی خالی

810,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:15

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25
حضورمسافرین محترم 30 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

0 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو

8 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: ۲۵نفرهVOLVO-B9VIPتخت شو

9 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قدمگاه (خراسان ), نیشابور, سبزوار

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

0 صندلی خالی

810,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:45

اتوکار: classicus 2+2

8 صندلی خالی

480,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا

37 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

0 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

13 صندلی خالی

810,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

31 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: رویال تخت شو۲۴نفره

12 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: مارال۲۵نفرهVIP

5 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: مارال۲۵نفرهVIP

5 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: مارال۲۵نفرهVIP

5 صندلی خالی

810,000 ریال

تعاونی5 کیان سفرپاسارگاد پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا

4 صندلی خالی

480,000 ریال

456,000 ریال
تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو۲۵نفره

12 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

480,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:15

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25
حضورمسافرین محترم 30 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

4 صندلی خالی

810,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا /۴۴

40 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: ۲۵نفرهVOLVO-B9VIPتخت شو

3 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:45

اتوکار: وی آی پی تخت شو

12 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

1 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قدمگاه (خراسان ), نیشابور, سبزوار

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

11 صندلی خالی

810,000 ریال

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:32

اتوکار: Scania VIP 2+1

19 صندلی خالی

970,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: وی آی پی تخت شو

10 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: V I P

0 صندلی خالی

810,000 ریال

769,500 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قدمگاه (خراسان ), نیشابور, سبزوار

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: کلاسیک
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

23 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: V I P

21 صندلی خالی

810,000 ریال

769,500 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قدمگاه (خراسان ), نیشابور, سبزوار

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

7 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

10 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

7 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا

40 صندلی خالی

480,000 ریال

456,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قدمگاه (خراسان ), نیشابور, سبزوار

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: کلاسیک
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

28 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: V I P

8 صندلی خالی

810,000 ریال

769,500 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قدمگاه (خراسان ), نیشابور, سبزوار

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

9 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا

43 صندلی خالی

480,000 ریال

456,000 ریال