قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تایباد و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> تایباد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 13:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2

5 صندلی خالی

920,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> تایباد

شهرهای بین راهی

تربت جام

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 13:30

اتوکار: ایلیارد
ترمینال جنوب

15 صندلی خالی

920,000 ریال

تعاونی5 کیان سفرپاسارگاد پایانه جنوب

پایانه جنوب -> تربت جام

شهرهای بین راهی

تایباد

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,560,000 ریال

      تاریخ حرکت