قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 07:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,180,000 ریال

944,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> چابهار

شهرهای بین راهی

کرمان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 09:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,180,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

کرمان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 10:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

21 صندلی خالی

1,180,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

کرمان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 11:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,180,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 12:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,180,000 ریال

944,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت