قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شهر بابک و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سیرجان

شهرهای بین راهی

انار, یزد, شهربابک (کرمان )

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 17:00

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه*ماسک

6 صندلی خالی

1,370,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سیرجان

شهرهای بین راهی

انار, یزد, شهربابک (کرمان )

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 18:30

اتوکار: VIPتخت شو باشارژراختصاصی(پذیرائی ویژه و ماسک)

9 صندلی خالی

1,370,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> سیرجان

شهرهای بین راهی

انار, یزد, شهربابک (کرمان )

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 18:30

اتوکار: مان+VIP+مانیتوردار+شارژر+تخت شو+پذیرائی وماسک

11 صندلی خالی

1,370,000 ریال

      تاریخ حرکت