قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به اراک

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> اراک

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:01

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

21 صندلی خالی

350,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> اراک

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

24 صندلی خالی

350,000 ریال

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> اراک

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:01

اتوکار: Volvo classicus 2+2

42 صندلی خالی

205,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> بروجرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس مان

25 صندلی خالی

300,000 ریال

240,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> اراک

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

350,000 ریال

پیک صبا تهران بیهقی (آرژانتین) تعاونی 17

ترمینال بیهقی تهران -> بروجرد

شهرهای بین راهی

اراک

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس اسکانيا تخت شو مانيتوردار VIP

25 صندلی خالی

350,000 ریال