قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> محلات

شهرهای بین راهی

دلیجان, استان قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

32 صندلی خالی

200,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> محلات

شهرهای بین راهی

دلیجان, استان قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

36 صندلی خالی

200,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> محلات

شهرهای بین راهی

دلیجان, استان قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

35 صندلی خالی

200,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> محلات

شهرهای بین راهی

دلیجان, استان قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

42 صندلی خالی

200,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> محلات

شهرهای بین راهی

دلیجان, استان قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

44 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت