قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به ارومیه

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339

9 صندلی خالی

630,000 ریال

630,000 ریال
سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
دارای مانیتوراختصاصی/اینترنت و شام رایگان

8 صندلی خالی

630,000 ریال

630,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339

16 صندلی خالی

630,000 ریال

630,000 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اروميه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
داخل پايانه تبريزميرود***

10 صندلی خالی

700,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339

20 صندلی خالی

630,000 ریال

630,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام

14 صندلی خالی

630,000 ریال

630,000 ریال
سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اینترنت باشام

10 صندلی خالی

630,000 ریال

630,000 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اروميه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
داخل پايانه تبريزميرود***

16 صندلی خالی

700,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: VIP 2+1
تختشو مانیتوردار

14 صندلی خالی

630,000 ریال

630,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتور اختصاصی واینترنت وشام 09909600339

17 صندلی خالی

630,000 ریال

630,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اروميه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

17 صندلی خالی

700,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339

17 صندلی خالی

630,000 ریال

630,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339

11 صندلی خالی

630,000 ریال

630,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> اروميه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:31

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

12 صندلی خالی

700,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339

4 صندلی خالی

630,000 ریال

630,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:15

اتوکار: VIP 2+1

8 صندلی خالی

630,000 ریال

630,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتور اختصاصی واینترنت 09909600339/

4 صندلی خالی

630,000 ریال

630,000 ریال