قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 15:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
زینال خانی

17 صندلی خالی

770,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 15:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
عیوضلو/VIPتخت شو/صندلی شارژردار

21 صندلی خالی

770,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 19:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1
چاچانلو

18 صندلی خالی

770,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
عسگر همتلو/VIPتخت شو/صندلی شارژردار

15 صندلی خالی

770,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
ولیزاده//درسا VIPبامانیتورشخصی

11 صندلی خالی

770,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت