قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اشنویه و تخفیف در ترمینال تهران

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> اشنویه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 14:45

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی

16 صندلی خالی

1,290,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> اشنویه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 15:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

14 صندلی خالی

1,290,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> پیرانشهر

شهرهای بین راهی

اشنویه

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 17:45

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی

25 صندلی خالی

1,290,000 ریال

      تاریخ حرکت