قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> اشنویه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 14:45

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، مانیتوردار

17 صندلی خالی

1,020,000 ریال

867,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> مهاباد (آذربایجان غربی )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اشنویه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 15:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

20 صندلی خالی

1,020,000 ریال

867,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> پیرانشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اشنویه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 15:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,020,000 ریال

867,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> پیرانشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اشنویه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 17:45

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، مانیتوردار

25 صندلی خالی

1,020,000 ریال

867,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> پیرانشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اشنویه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 18:15

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، مانیتوردار

25 صندلی خالی

1,020,000 ریال

867,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت