قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 2 پیک معتمد

پایانه غرب -> سنقر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

8 صندلی خالی

625,000 ریال

562,500 ریال
تعاونی 2 پیک معتمد

پایانه غرب -> سنقر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1

15 صندلی خالی

625,000 ریال

562,500 ریال
تعاونی 2 پیک معتمد

پایانه غرب -> سنقر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1

13 صندلی خالی

625,000 ریال

562,500 ریال
تعاونی 2 پیک معتمد

پایانه غرب -> سنقر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

625,000 ریال

562,500 ریال
تعاونی 2 پیک معتمد

پایانه غرب -> سنقر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

21 صندلی خالی

625,000 ریال

562,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت