قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به سنندج

دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1

22 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

440,000 ریال

440,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: Scania Maral 2+1

24 صندلی خالی

550,000 ریال

دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1

22 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

440,000 ریال

440,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:15

اتوکار: Scania Maral 2+1

18 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> سنندج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

8 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> سنندج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)
اتوکاررويال سفر

8 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1

11 صندلی خالی

440,000 ریال

440,000 ریال
دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1

0 صندلی خالی

550,000 ریال