قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به سقز

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> سردشت (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

سقز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل(مانیتوردار)09359958004حسنپور(شام رایگان )

5 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> بوکان

شهرهای بین راهی

سقز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل(مانیتوردار/شام)09359958004سلیمان زاده

16 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> سردشت (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

سقز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل(مانیتوردار)09359958004

14 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> بانه

شهرهای بین راهی

سقز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل09359958004(شام رایگان)

9 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> بوکان

شهرهای بین راهی

سقز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل(شام/مانیتوردار/اینترنت)09359958004قادر ابراهیمی

1 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> سقز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل(شام رایگان)09359958004

19 صندلی خالی

450,000 ریال

450,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> بانه

شهرهای بین راهی

سقز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> بانه

شهرهای بین راهی

سقز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:45

اتوکار: VIP 2+1

4 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> سقز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی 7عد ل(09359958004)(اینترنت/مانیتوردار)

12 صندلی خالی

500,000 ریال