قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گناوه

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

گچساران

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:45

اتوکار: VIP 2+1

7 صندلی خالی

1,030,000 ریال

772,500 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گچساران (دوگنبدان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

1,030,000 ریال

824,000 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گناوه

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

گچساران

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

1,030,000 ریال

772,500 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گچساران (دوگنبدان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,030,000 ریال

824,000 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گناوه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

گچساران

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:45

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

1,030,000 ریال

824,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت