قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس خلخال و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 18:00

اتوکار: مان ۴۷

17 صندلی خالی

560,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 19:30

اتوکار: مان ۴۷

19 صندلی خالی

560,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> خلخال

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+2

19 صندلی خالی

560,000 ریال

      تاریخ حرکت