قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
vIPتخت شو

14 صندلی خالی

770,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
vIPتخت شو

18 صندلی خالی

770,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 19:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
VIPتخت شو

19 صندلی خالی

770,000 ریال

تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> مشگین شهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
تخت شو همه روزه02144662853

0 صندلی خالی

770,000 ریال

693,000 ریال
تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 20:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
vIPتخت شو-

18 صندلی خالی

770,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت