قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گناوه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دیلم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,030,000 ریال

824,000 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گناوه

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

دیلم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,030,000 ریال

772,500 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گناوه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دیلم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

1,030,000 ریال

824,000 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گناوه

شهرهای بین راهی

دیلم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

1,030,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت