شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بندرانزلی

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رشت

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شو
02144663541

22 صندلی خالی

570,000 ریال

513,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بندرانزلی

شهرهای بین راهی

رشت

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 11:15

اتوکار: اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شو
02144663541

16 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بندرانزلی

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رشت

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 12:00

اتوکار: ولوو بي VIP ۹تختشو۲۵نفره

17 صندلی خالی

570,000 ریال

513,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بندرانزلی

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رشت

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو بي VIP ۹تختشو۲۵نفره

17 صندلی خالی

570,000 ریال

513,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بندرانزلی

شهرهای بین راهی

رشت

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 14:30

اتوکار: ولوو بي VIP ۹تختشو۲۵نفره

18 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت