شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بندرانزلی

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شو
02144663541

16 صندلی خالی

570,000 ریال

513,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بندرانزلی

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 12:00

اتوکار: ولوو بي VIP ۹تختشو۲۵نفره

16 صندلی خالی

570,000 ریال

513,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بندرانزلی

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو بي VIP ۹تختشو۲۵نفره

19 صندلی خالی

570,000 ریال

513,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بندرانزلی

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 14:30

اتوکار: ولوو بي VIP ۹تختشو۲۵نفره

13 صندلی خالی

570,000 ریال

513,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بندرانزلی

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شو

14 صندلی خالی

570,000 ریال

513,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت