شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شو

18 صندلی خالی

790,000 ریال

671,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 19:30

اتوکار: مان ۴۷

43 صندلی خالی

440,000 ریال

396,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 21:30

اتوکار: ولوو بي VIP ۹تختشو۲۵نفره

21 صندلی خالی

790,000 ریال

671,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا۳۰نفرهVIP

26 صندلی خالی

620,000 ریال

558,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت