شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 07:45

اتوکار: اسکانیا تک صندلی VIP
پیمان رضایی

26 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 08:30

اتوکار: ولوو بي VIP ۹تختشو۲۵نفره
02144663541

15 صندلی خالی

790,000 ریال

671,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 19:30

اتوکار: مان ۴۷

42 صندلی خالی

440,000 ریال

396,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 21:30

اتوکار: ولوو بي VIP ۹تختشو۲۵نفره

21 صندلی خالی

790,000 ریال

671,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 22:30

اتوکار: مارال۲۵نفره تخت شو

20 صندلی خالی

790,000 ریال

671,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت