شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴

29 صندلی خالی

445,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴

25 صندلی خالی

445,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴
15دقیقه قبل از حرکت تعاونی 15 شرق باشید

30 صندلی خالی

445,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت