تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گالیکش

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر, سارئ, بابل

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 10:30

اتوکار: VOLVO-TX

28 صندلی خالی

445,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گالیکش

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر, سارئ

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 12:45

اتوکار: SCANIA-MARAL
ازجاده فیروزکوه

32 صندلی خالی

445,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> درگز

شهرهای بین راهی

قوچان, بجنورد, گرگان, گالیکش

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 14:00

اتوکار: SCANIA (TAK) 32

26 صندلی خالی

605,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بجنورد

شهرهای بین راهی

آشخانه, گالیکش

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 17:00

اتوکار: BENZ-SC 457

36 صندلی خالی

445,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بجنورد

شهرهای بین راهی

آشخانه, گالیکش

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 18:00

اتوکار: SCANIA

32 صندلی خالی

445,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت