شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> سمنان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 05:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره

34 صندلی خالی

245,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دامغان

شهرهای بین راهی

سمنان

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 06:45

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۳۱نفره

30 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سمنان

شهرهای بین راهی

آرادان

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 07:15

اتوکار: سی۴۵۷

38 صندلی خالی

245,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> دامغان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

38 صندلی خالی

245,000 ریال

220,500 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> سمنان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:45

اتوکار: اسکانیا مارال

40 صندلی خالی

245,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت