شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 11:00

اتوکار: VIP

11 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سمنان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

آرادان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 11:45

اتوکار: سی۴۵۷

32 صندلی خالی

205,000 ریال

184,500 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> سمنان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:10

اتوکار: ولوو بی ۷
ترمینال جنوب

40 صندلی خالی

200,000 ریال

180,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> سمنان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره

36 صندلی خالی

200,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دامغان

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:45

اتوکار: ولوو بی ۷
ترمینال جنوب

33 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت