تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دامغان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 13:45

اتوکار: ولوو بی ۷
ترمینال جنوب

27 صندلی خالی

210,000 ریال

189,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 14:00

اتوکار: ولووبی ۹ / ۴۶

31 صندلی خالی

215,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 15:00

اتوکار: ولووبی ۹ / ۴۶

43 صندلی خالی

215,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 16:00

اتوکار: VIP

22 صندلی خالی

370,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> دامغان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

40 صندلی خالی

215,000 ریال

193,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت