شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 07:00

اتوکار: ولوبی۹-۴۶نفره*تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

43 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, قدمگاه (خراسان ), شاهرود (سمنان )

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 07:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت قبل حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

25 صندلی خالی

545,000 ریال

463,250 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 08:00

اتوکار: ولوبی ۹-۴۴نفره*تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

43 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 08:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت قبل حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

25 صندلی خالی

545,000 ریال

463,250 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا /۴۴ تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

43 صندلی خالی

320,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت