قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

جمعه

1399/07/04 ساعت 07:50

اتوکار: Scania 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، ماسک+پدالکلی09100567417رزروبلیط

32 صندلی خالی

500,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

جمعه

1399/07/04 ساعت 07:51

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، ماسک+پدالکلی09100567417رزرو بلیط

19 صندلی خالی

720,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

جمعه

1399/07/04 ساعت 07:52

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 20%تخفیف واریزی09100567417

19 صندلی خالی

720,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

جمعه

1399/07/04 ساعت 07:55

اتوکار: Scania 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، ماسک+پدالکلی09100567417رزرو بلیط

30 صندلی خالی

500,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

جمعه

1399/07/04 ساعت 07:56

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، ماسک +پدالکلی09100567417مرزوکی

19 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت