قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 09017796291 - 09195192097

7 صندلی خالی

370,000 ریال

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

9 صندلی خالی

370,000 ریال

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 10:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

370,000 ریال

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 11:00

اتوکار: VIP 2+1

8 صندلی خالی

370,000 ریال

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

370,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت